Județul Bacău
Despre școală

Școala Gimnazială Negoiești

« Educaţia primită în şcoala noastră îţi va oferi posibilitatea de a te integra în mod inteligent într-o lume în continuă prefacere!

»

CEAC

 

 

Calitatea educaţiei·este
dată de  ansamblul tuturor caracteristicilor  unui program de studiu şi
ale furnizorului acestuia (instituţia şcolară), prin care sunt
îndeplinite
aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.

Evaluarea calităţii educaţiei constă
în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizaţie
furnizoare de educaţie şi programele acesteia îndeplinesc standardele şi
standardele de referinţă. Atunci când evaluarea calităţii este
efectuată de însăşi organizaţia furnizoare de educaţie, aceasta ia forma
evaluării interne. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de o
agenţie naţională sau internaţională specializată, aceasta ia forma
evaluării externe.

Asigurarea calităţii educaţiei
este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a
capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de
programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că
organizaţia furnizoare de educaţie îndeplineşte standardele de calitate.
Asigurarea

calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educaţie în conformitate cu standardele anunţate. Aceasta este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei.
Controlul calităţii educaţiei în
unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, profesional,
liceal şi postliceal presupune activităţi şi tehnici cu caracter
operaţional, aplicate sistematic de o autoritate de inspecţie desemnată
pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite.

Îmbunătăţirea calităţii educaţiei
presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă din partea
organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi adoptarea
celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea
standardelor de referinţă.

Calitatea
educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru orice organizaţie
furnizoare de educaţie (unitate de învăţământ), precum şi pentru
angajaţii acesteia.
Furnizorii
de educaţie trebuie să funcţioneze astfel încât prin calitatea
activităţii lor să satisfacă încrederea publică, iar învăţământul să se
afirme ca bun public.

Asigurarea calităţii educaţiei  în unităţile de învăţământ este reglementată de următoarele acte normative:
– O.U.G.75/2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 20/07/2005;
– Ordonanţa nr. 6/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 79 din 27/01/2006;
– Legea nr. 87/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 334 din 13/04/2006;
– O.U.G. nr. 102/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1004 din 18/12/2006;
– Legea nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10/01/2011;
– Legea nr. 69/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 372 din 27/05/2011;
– O.U.G. nr. 75/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 656 din 14/09/2011.

Pentru
evaluarea externă a calităţii educaţiei s-a infinţat  Agenţia Română de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, denumită ARACIS şi
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar,
denumită  ARACIP.

02.ceac.calitate

La nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din România se înfiinţează şi se organizează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).
Organizaţia furnizoare de educaţie elaborează şi adoptă strategia şi regulamentul de funcţionare ale comisiei.
Conducerea operativă a comisiei este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta.
Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul preuniversitar cuprinde:
a) 1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral;
b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
c) un reprezentant al părinţilor, în cazul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial sau liceal;
d) un reprezentant al elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi postliceal;
e) un reprezentant al consiliului local;
f)
un reprezentant al minorităţilor naţionale, după caz, provenind din
corpul profesoral, reprezentanţii părinţilor sau ai elevilor.

Atribuţiile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt:
a)
coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi
asigurare a calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de
educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute la art. 10;

b)
elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea
educaţiei în organizaţia respectivă. Raportul este adus la cunoştinţă
tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;

c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

DIRECTOR,
PROF. DANIELA   BITERE