Județul Bacău
Despre școală

Școala Gimnazială Negoiești

« Educaţia primită în şcoala noastră îţi va oferi posibilitatea de a te integra în mod inteligent într-o lume în continuă prefacere!

»

Consilier cu proiecte și programe educative

ROL, ATRIBUŢII, OCUPAREA FUNCŢIEI

1. În
cadrul unităţilor de învăţământ secundar inferior, secundar superior, în
cluburile şi palatele copiilor şi în unităţile cu învăţământul special,
consiliul de administraţie numeşte, la propunerea directorului, un
cadru didactic titular care are atribuţii privind activitatea educativă,
numit consilier educativ.

2.
Dacă directorul nu decide altfel, consilierul educativ este subordonat
directorului adjunct; acesta îi elaborează fişa postului, îi controlează
, îndrumă şi îi evaluează activitatea, propunând calificativul anual.

3.
Consilierul educativ are în subordine directă  comisia metodică a
profesorilor diriginţi, controlează şi  îndrumă activitatea acestei
comisii.

4. Consilierul
educativ răspunde de domeniul educativ şcolar şi extracurricular pe
toate componentele şi subcomponentele educaţiei, desfăşurate în cadrul
orelor de dirigenţie/consiliere şcolară, în cabinetele de consiliere, şi
în cadrul activităţilor extracurriculare;

4. Consilierul educativ se ocupă de organizarea şi funcţionarea consiliului elevilor şi le îndrumă activitatea
5.
Consilierul educativ colaborează cu inspectorul şcolar pentru probleme
educative, cu  consiliul reprezentativ al părinţilor din şcoală, cu
palatele şi cluburile copiilor, cu agenţiile teritoriale ale taberelor
şi turismului şcolar şi cu toate instituţiile guvernamentale şi
nonguvernamentale de la nivel local.

6. Activitatea consilierului educativ poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Prin
hotărârea Consiliului de administraţie, întrunit în şedinţă în ziua de
23.02.2009, consemnată în registrul de procese-verbale ale acestuia şi
prn Decizia directorului, doamna  Boscor Mihaela, profesor pentru
învăţământul primar, titular pe post de învăţător este numit consilier
educativ.

CONSILIER EDUCATIV