Județul Bacău
Despre școală

Școala Gimnazială Negoiești

« Educaţia primită în şcoala noastră îţi va oferi posibilitatea de a te integra în mod inteligent într-o lume în continuă prefacere!

»

Consiliul profesoral

ROL, ATRIBUŢII

1. Organizarea si funcţionarea consiliului de administraţie se face potrivit cu Metodologia-cadru de organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie, stabilită prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

2. Potrivit Legii educaţiei naţionale:
În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de conducere si este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:
a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar;
b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local si 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul şi directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă;
c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia 6 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul si directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administraţie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectiva.

3. Consiliul de administraţie este organul de conducere al unităţii de învăţământ. La şedinţele consiliului de administraţie participă, de regulă, un reprezentant al salariaţilor unităţii şi un reprezentant al elevilor, cu statut de observator.

4. După constituirea consiliului de administraţie, membrii acestuia aleg un preşedinte de şedinţă din rândul cadrelor didactice, prin hotărâre adoptata cu votul secret al majorităţii. Preşedintele de şedinţă este ales pentru o perioada de cel mult un an, conduce şedinţele consiliului de administraţie si semnează hotărârile adoptate in aceasta perioada.

5. În învăţământul particular şi confesional, in componenta consiliului de administraţie sunt incluşi reprezentanţi ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administraţie este asigurata de persoana desemnată de fondatori. În unităţile pentru învăţământul general obligatoriu, consiliul de administraţie cuprinde si un reprezentant al consiliului local.

6. Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea directorului sau a doua treimi dintre membri.

7. Potrivit Legii educaţiei naţionale, consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:
a) adopta proiectul de buget si avizează execuţia bugetara la nivelul unităţii de învăţământ;
b) aproba planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ;
c) aproba curriculumul la decizia scolii, la propunerea consiliului profesoral;
d) stabileşte poziţia scolii in relaţiile cu terţi;
e) organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director si de director adjunct;
f) aproba planul de încadrare cu personal didactic si didactic auxiliar, precum si schema de personal nedidactic;
g) aproba programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;
h) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;
i) aprobă comisiile de concurs si validează rezultatul concursurilor;
j) aprobă orarul unităţii de învăţământ;
k) îşi asuma răspunderea publica pentru performantele unităţii de învăţământ, alături de director;
l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine si metodologii ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului, respectiv ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

8. Potrivit Legii educaţiei naţionale, consiliului de administraţie are si următoarele atribuţii:
a) stabileşte curriculumul la decizia scolii in urma consultării elevilor, părinţilor si pe baza resurselor disponibile;
b) pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire opţionale (elaborate la nivelul unităţilor de învăţământ, cu consultarea consiliului profesoral, consiliului consultativ al elevilor, structurii asociative a părinţilor, precum si a reprezentanţilor comunităţii locale si, după caz, a operatorilor economici cu care unitatea de învăţământ are relaţii pentru pregătirea practica a elevilor)aproba programele şcolare;
c) aproba comisiile de concurs si validează rezultatele concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare si administrative din unitatea de învăţământ;
d) aproba angajarea personalului didactic auxiliar si administrativ;
e) răspunde de încadrarea in bugetul aprobat, in condiţiile legii.
f) răspunde public pentru performantele unităţii de învăţământ pe care o conduce
g) in învăţământul preuniversitar particular, stabileşte taxele de şcolarizare, in condiţiile legii
h) la propunerea directorului stabileşte posturile didactice/catedrele disponibile pentru angajare, statutul acestora: vacante, rezervate, precum si condiţiile si modalităţile de ocupare a acestora
i) in cazul în care se certifica viabilitatea unui post/catedre, este de acord sau nu ca personalul didactic calificat, netitular, care a participat la concursul naţional unic de titularizare in ultimii 3 ani, anteriori intrării in vigoare a prezentei legi si care au obţinut cel puţin nota 7 si au ocupat un post/o catedra,  sa devina titulari ai scolii
j) la propunerea directorului, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, hotărăşte vacantarea posturilor didactice, organizarea concursurilor pe post si angajarea personalului didactic
k) la propunerea directorului hotărăşte posturile didactice/catedrele disponibile pentru angajare, statutul acestora: vacante, rezervate, precum si condiţiile si modalităţile de ocupare a acestora.
l) la propunerea directorului aproba comisia de concurs care se ocupa de organizează şi desfăşurarea concursului de ocupare posturile didactice/catedrele, disponibile pentru angajare. (Din comisia de concurs, compusa din cadre didactice, face parte in mod obligatoriu si un reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean. În situaţia în care concursul se organizează in consorţii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local ori judeţean, comisiile sunt validate de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ)
m) validează concursurile pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice (În învăţământul particular, validarea concursurilor si angajarea pe post se fac de către conducerea unităţii de învăţământ particular si se comunica, in scris, inspectoratului şcolar);
n) în condiţii menţionate de lege, poate hotărî  modificarea duratei contractului individual de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata.
o) in condiţiile menţionate de Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director si de director adjunct, organizează concursul, stabileşte comisia de concurs si validează rezultatele concursului
p) aproba si revizuieşte anual activităţile concrete prevăzute de lege, care corespund profilului, specializării si aptitudinilor persoanei ce ocupa un post didactic/catedra   si  care sunt menţionate in fisa individuala a postului.
q) hotărăşte perioadele de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare angajat, in funcţie de interesul învăţământului si al celui in cauză, dar cu asigurarea personalului necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale
r) in condiţiile menţionate de lege, aprobă cererile de concediu fără plată, solicitat de personalul didactic titular;
s) in condiţiile menţionate de lege numeşte comisiile de cercetare disciplinară pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi ne didactic precum şi personalul de conducere din unitatea de învăţământ
t) in condiţiile menţionate de lege,aproba propunerile de sancţionare disciplinare făcute de director sau de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor consiliului de administraţie.
u)  hotărăşte măsurile corespunzătoare pentru punerea în aplicare a prevederile în vigoare ale actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi  a deciziilor inspectorului şcolar general;
v) hotărăşte măsurile corespunzătoare pentru punerea în aplicare în vigoare a actelor normative elaborate de alte ministere şi a  prevederilor legilor în vigoare,   în măsura în care acestea vizează şi unităţile de învăţământ preuniversitar sau personalul angajat al acestora;

9. Hotărârile consiliului de administraţie se adopta cu majoritatea voturilor celor prezenţi, mai puţin cele privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinara si disponibilizarea personalului didactic care se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către consiliul de administraţie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor.

10. Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcţiilor de conducere, acordarea gradaţiei de merit, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni si altele asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot.

11. Deciziile privind bugetul si patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea din totalul membrilor consiliului de administraţie