Județul Bacău
Despre școală

Școala Gimnazială Negoiești

« Educaţia primită în şcoala noastră îţi va oferi posibilitatea de a te integra în mod inteligent într-o lume în continuă prefacere!

»

Director

ROL, ATRIBUŢII, OCUPAREA FUNCŢIEI

1.
Directorul este reprezentantul legal al unitatii de învatamânt si
exercita conducerea executiva a acesteia, în conformitate cu hotarârile
consiliului de administratie si cu alte prevederi regale.Functia
de director se ocupa prin concurs public de catre cadre didactice
titulare, membre ale corpului national de experti în management
educational.Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de
director se stabileste prin ordin al ministrului
educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.Înurma promovarii concursului, directorul încheie contract de management
cu primarul unitatii administrativ-teritoriale,
respectiv presedintele consiliului judetean pe raza careia se afla
unitatea de învatamânt.Modelul-cadru
al contractului de management este stabilit prin ordin al ministrului
educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. Daca în termen de 30 de
zile, de la finalizarea concursului, consiliul local/consiliul judetean
nu se pronunta asupra contractului de management, acesta se considera
aprobat tacit. În conditiile vacantarii functiei de director, pâna la
organizarea unui nou concurs, conducerea interimara este preluata, prin
hotarâre a consiliului de administratie, de catre directorul adjunct sau
un cadru didactic membru în consiliul de administratie, care devine
automat si ordonator de credite.

2.
Drepturile si obligatiile directorului unitatii scolare sunt cele
prevazute de lege, de regulamentul şccolar precum si de regulamentul
intern.

Directorul beneficiaza  de salarizare conform reglementarilor legale în vigoare.
Norma
didactica de predare a directorului si/sau degrevarea de ore a acestuia
se face în baza actelor normative emise de Ministerului Educatiei,
Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Perioada concediului anual de odihna al directorului se aproba de catre consiliul de administratie.

3. Directorul are drept de îndrumare si
control asupra activitatii întregului personal salariat al unitatii de
învatamânt; el colaboreaza cu personalul cabinetului medical si
stomatologic.

4. Vizitarea unitatii de învatamânt si
asistenta la orele de curs sau la activitati scolare/ extrascolare,
efectuate de catre persoane din afara unitatii de învatamânt, se fac
numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare. Fac exceptie de la aceasta prevedere reprezentantii
institutiilor cu drept de control asupra unitatilor de învatamânt.

5. Directorul unitatii de învatamânt de stat are urmatoarele atributii:
a) este ordonatorul de credite al unitatii de învatamânt;
b) îsi
asuma, alaturi de consiliul de administratie, raspunderea publica
pentru performantele unitatii de învatamânt pe care o conduce;

c) propune
spre aprobarea consiliului de administratie regulamentul intern al
unitatii de învatamânt, avizat de consiliul profesoral;

d) raspunde, împreuna cu membrii consiliului de administratie, de încadrarea în bugetul aprobat, în conditiile legii;
e) propune spre aprobarea consiliului de administratie proiectul de buget si raportul de executie bugetara;
f) raspunde
de selectia, angajarea, evaluarea periodica, formarea, motivarea si
încetarea raporturilor de munca ale personalului din unitatea de
învatamânt în conformitate cu prevederile legale;

g) organizeaza
si desfasoara concursurile de  ocupare a posturilor didactice auxiliare
si administrative din unitatea de învatamânt, în conditiile legii;

h) comunica
în scris inspectoratului scolar situatia angajarii pe posturi didactice
a candidatilor validati dupa concurs, a candidatilor participanti la
concurs si nerepartizati, precum si situatia posturilor didactice si a
orelor ramase neocupate dupa concursul organizat la nivelul unitatii sau
al consortiilor scolare.

i) la
angajarea de personal, cu aprobarea consiliului de administratie si în
conditiile stabilite de lege, încheie contracte individuale de munca;

j) în
conditiile legii si cu aprobarea consiliului de administratie, dispune
suspendarea sau încetarea contractului individual de munca încheiat cu
un salariat al unitatii;

k) prezinta
anual un raport asupra calitatii educatiei în unitatea pe care o
conduce; raportul este prezentat in fata consiliului reprezentativ al
parintilor si este adus la cunostinta autoritatilor administratiei
publice locale si a inspectoratului scolar;

l) coordoneaza
colectarea si transmitere inspectoratului scolar a datele statistice
pentru sistemul national de indicatori privind educatia;

m) prezideaza
comisia numita prin decizie a inspectorului scolar general pentru
organizarea si desfasurarea evaluarilor A, B, C si D prevazute la art.
77 alin. (4) din Legea educatiei nationale;

n) elaboreaza
planul de dezvoltare institutionala,  solicita avizarea acestuia de
catre consiliul profesoral si solicita aprobarea planului în consiliul
de administratie;

o)  lanseaza proiecte de parteneriat cu unitati de învatamânt similare din Uniunea Europeana sau din alte zone;
p) îndeplineste orice alte atributii stabilite de catre consiliul de administratie, conform legii.

6. Directorul unitatii de învatamânt de stat are urmatoarele  si urmatoarele atributii:
a) stabileste componenta formatiunilor de studiu;
b) pentru
formatiunile de studiu numeste profesorii pentru învatamântul
prescolar, profesorii pentru învatamântul primar si profesorii
diriginti;

c) numeste
consilierul educativ, coordonatorii de structuri, sefii de catedra si
responsabilul comisiei de asigurare a calitatii;

d) numeste
echipa de întocmire a orarului unitatii de învatamânt, pe care îl
verifica si îl supune aprobarii consiliului de administratie;

e) propune
consiliului profesoral, spre aprobare, cadre didactice care sa faca
parte din consiliul de administratie si, dupa caz, solicita consiliului
elevilor, consiliului reprezentativ al parintilor, consiliului local si
primarului sa desemneze reprezentantii lor în consiliul de administratie
al unitatii de învatamânt;

f) stabileste fisa postului directorului adjuncti, a coordonatorilor de structuri si a  sefilor catedrelor/comisiilor metodice;
g) semneaza fisele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii si contractului individual de munca;
h) elaboreaza
proiectele de încadrare pe discipline de învatamânt, urmarind
respectarea principiului continuitatii si le supune aprobarii
consiliului de administratie;

i) elaboreaza
instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de consiliere,
control si evaluare a tuturor activitatilor care se desfasoara în
unitatea de învatamânt; instrumentele  se avizeaza de consiliul
profesoral si se aproba în consiliul de administratie al unitatii de
învatamânt;

j) controleaza, cu sprijinul sefilor de catedra, calitatea procesului instructiv-educativ;
k) aproba
graficul serviciului pe scoala al personalului didactic si al elevilor;
atributiile acestora sunt precizate în regulamentul intern al unitatii
de învatamânt;

l) aproba graficul desfasurarii tezelor semestriale;
m) aproba
concediu fara plata si zilele libere platite, conform prevederilor
legale, pentru întreg personalul, în conditiile asigurarii suplinirii
activitatii acestora;

n) consemneaza
zilnic, în condica de prezenta, absentele si întârzierile de la orele
de curs ale personalului didactic, precum si întârzierile de la
programul de lucru ale personalului didactic auxiliar si nedidactic
(absentele si întârzierile de la orele de curs ale personalului
didactic, precum si întârzierile de la programul de lucru ale
personalului didactic auxiliar si nedidactic sunt abateri disciplinare
si se sanctioneaza potrivit legii);

o) numeste si controleaza personalul care raspunde de sigiliul unitatii de învatamânt;
p) raspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea si gestionarea actelor de studii;
q) raspunde
de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea,
modificarea, rectificarea si gestionarea documentelor de evidenta
scolara;

r) aproba
regulamentele de functionare a cercurilor, asociatiilor stiintifice,
tehnice, sportive si cultural-artistice ale elevilor din unitatea de
învatamânt;

7. Actele
administrative prin care directorul exercita conducerea executiva a
unitatii de învatamânt sunt decizia si nota de serviciu.

Punerea
în aplicare si respectarea prevederilor unei decizii sau note de
serviciu emisa de director este obligatorie pentru personalul unitatii
de învatamânt.

Nepunerea în
aplicare sau nerespectarea prevederilor unei decizii sau note de
serviciu emisa de director constituie  abatere disciplinara grava si se
sanctioneaza potrivit legii.